Všeobecné smluvní podmínky

 • Minimální věk nájemce 21 let.
 • Řidič musí být držitelem příslušného řidičského průkazu minimálně 1 rok.
 • Pokud není nájemce a řidič tatáž osoba, pronajímatel musí dát nájemci souhlas s řízením vozidla jinou osobou. Řízení bez uvedeného souhlasu je sankciováno částkou 5 000 Kč. Řízení vozidla jinou osobou než nájemcem bude uvedeno v protokolu o převzetí dopravního prostředku, a to včetně identifikačních údajů řidiče. U všech řidičů je podmínkou minimální věk 21 let.
 • Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (řidičský průkaz + občanský průkaz) a to pouze na doklady vydané v České republice. Podmínkou pronájmu je rovněž trvalý pobyt na území ČR.
 • Rezervace vozidla je platná po dobu třiceti minut od sjednaného času převzetí. V případě pozdějšího příchodu, bez předchozího upozornění, negarantujeme dostupnost rezervovaného vozu.
 • Pronajímatel může provést kopii předložených dokladů a to jak nájemce, tak všech zapsaných řidičů.
 • S pronajatými vozidly je zakázáno opouštět území České republiky.
 • V pronajatých vozidlech platí zákaz přepravy jakýchkoliv zvířat. Porušení tohoto pravidla bude sankcionováno částkou 5.000,- Kč.
 • Rezervaci vozu je zapotřebí provést alespoň dva pracovní dny před plánovaným termínem zápůjčky.
 • Nájemce vrátí automobil ve stavu, v jakém si ho zapůjčil, tedy s plnou nádrží, čistý zvenčí i uvnitř a v kompletním stavu. Případné dotankování vozu (není-li vrácen s plnou nádrží) a čištění vozu (v případě znečištění), je nájemce povinen uhradit v rámci konečného vyúčtování zápůjčky.
 • Vozidlo se předává od 7:00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 15:30 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • Provozní náplně (palivo, kapalina do ostřikovače) si nájemce hradí sám.
 • Cena pronájmu našich aut obsahuje: zimní a letní pneumatiky v závislosti na období, zelenou kartu, autorádio, plné povinné a havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel) na území ČR a EU, splnění všech povinných kontrol (STK, EMISE), silniční daň.
 • V případě zpožděného vrácení bez vysvětlení, se automaticky začíná počítat sazba 5000,- Kč za každý den prodlení až do vrácení vozu.
 • Platba za pronájem vozu se platí při vrácení vozidla platební kartou, nebo v hotovosti.
 • Při přebírání vozidla k zapůjčení se platí vratná kauce ve výši předpokládané ceny nájemného + 5000,- Kč a to výhradně v hotovosti.
 • Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 5000 (platí i při odcizení vozidla). V případě pojistné události platí spoluúčast nájemce. Pokud je na vozidle evidováno více pojistných událostí, je nájemce povinen uhradit spoluúčast u každé z nich. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Rovněž veškerá další poškození vozidla, na která nelze uplatnit havarijní pojištění, je povinen uhradit nájemce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.
 • Automobily jsou vybaveny povinnou výbavou, platnou dálniční známkou a platí v nich zákaz kouření. Porušení zákazu kouření bude sankcionováno částkou 5000,- Kč.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo, poskytnout Policii a orgánům správního řízení potřebné údaje pro zjištění řidiče vozu v době, kdy bylo vozidlo zapůjčeno a došlo s ním k porušení dopravních předpisů. Zároveň se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli všechny pokuty, které správní orgány vyměří v době, kdy měl předmětné vozidlo podle smlouvy, případně dle protokolu o vrácení, v pronájmu. Administrativní poplatek za vyřízení jedné pokuty činí 400,- Kč bez DPH. Pokud nájemce (fyzická osoba, firma) odmítne poskytnou pronajímateli identifikační údaje konkrétního řidiče, který v době vzniku přestupku vozidlo řídil, bude nájemci účtován sankční poplatek ve výši 50.000,- Kč vč. DPH.
 • U pronájmu do sedmi dnů je volný nájezd 200 km/den. U pronájmu na 8 až 29 dnů je volný nájezd 150 km/den. V případě pronájmu vozu na více než 30 dnů činí volný nájezd 100 km/den. Kilometry nad tento povolený limit jsou zpoplatněny částkou 3,00 Kč/km bez DPH.
 • Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč.
 • Je zakázáno použivát půjčený vůz k provozování taxi služby.
 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • Pronajímatel má právo kdykoliv předčasně jednostranně vypovědět nájemní smlouvu, zejména v případě podezření na možný vznik škody na vozidle či neuhrazení platby za pronájem a rovněž při důvodném podezření na porušení smluvních podmínek. V takovém případě je účtováno nájemné ke dni vypovězení smlouvy.
 • V případě neuhrazení platby za pronájem vozu do data splatnosti faktury bude nájemci účtováno penále ve výši 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení.

V ceně pronájmu je zahrnuto

 • Zákonné a havarijní pojištění vozidla
 • Silniční daň
 • Dálniční známka po ČR
 • Poplatky za rádio
 • Údržba vozů, včetně pravidelných prohlídek v autorizovaném servisu
 • Zimní a letní pneu
 • Povinná výbava vozidla
 • STK, emise
 • Asistenční služba